1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Bagatells produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Bagatell

1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar Bagatell de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information framgår av distansavtalslagen.

2. Beställning

2.1 Beställning av Bagatells produkter sker via www.Bagatell.se, E-post eller telefon. För att en beställning skall vara bindande för Bagatell skall beställningen skriftligen bekräftas av Bagatell före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Bagatell sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Bagatell inte skyldigt att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

3. Leverans, frakt och risken för produkten

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Bagatells lager. Vid leverans ”Sverige” är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Bagatell. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen.

3.2 Såvida inte annat överenskommits sker leverans från Bagatells lager i Sverige. Bagatell ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om Bagatell ombesörjer transport skall kunden ersätta Bagatells utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.

4. Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till Bagatell häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leveransförsening som beror på Bagatell eller något förhållande på Bagatells sida pågår mer än 45 dagar.

5. Pris och betalning

5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.

5.2 På Bagatells hemsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive eventuella frakt‐ eller portokostnader vilka utgår enligt Bagatells gällande prislista på leveransdagen.

5.3 Bagatell förbehåller sig rätten att när som helst före leveransdagen justera under punkten.

5.5 Alla priser på hemsidan är exklusive 25% moms. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priserna. Vi reserverar oss för eventuella stav- eller tryckfel.

6. Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har Bagatell rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall innehålla leverans eller del därav.

6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Bagatell uppmanat kunden att betala förfallet belopp, får Bagatell genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver Bagatell avtalet har Bagatell även rätt till skadestånd.

7. Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir Bagatells egendom till dess de till fullo betalats.

7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Bagatell skriftliga medgivande vidta ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

8. Returrätt och reklamationer

8.1 Kunden har endast rätt att returnera sådan produkt som Bagatell lagerhåller. För produkter som Bagatell inte lagerhåller eller produkt som Bagatell lagerhåller men som specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt. Retur får ske inom 10 dagar från leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas till Bagatell i oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning. Kund som önskar returnera produkt skall först kontakta Bagatell och därvid erhålla ett returnummer. Returnumret är gällande i 10 dagar från erhållandet. 

Returen är godkänd först när Bagatell mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Vid återbetalningen och/eller krediteringen gör dessutom Bagatell avdrag för fraktkostnader samt en allmän hanteringsavgift uppgående till 375 kronor vid fall att produktens värde överstiger 1 000 kronor exklusive mervärdesskatt. Returfrakten sker på kundens risk.

8.2 Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagandet av dem med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner kunden genom sin undersökning att produkten är behäftad med fel eller brist skall kunden reklamera detta skriftligt senast 10 dagar från leveransdagen. Sker inte sådan reklamation anses kunden ha godtagit det skick som produkten levererats i.

8.4 Returer som är godkända skall om inget annat angivits skickas till:
Bagatell musikprodukter – Kvarsebovägen 11-13 – 611 76 Nävekvarn

OBS. Viktigt är att försändelsen skickas med fraktbolag godkänt av Bagatell.

10. Garanti

10.1 Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder. Bagatell Kunden kan inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Bagatell. Garantiperioden förlängs inte till följd av att Bagatell avhjälper fel i eller företar om leverans av produkterna.

11. Ansvar för fel

11.1 Bagatell är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

11.2 Bagatells ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

11.3 Bagatells ansvar omfattar inte:
a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Bagatells instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Bagatells kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

11.4 Bagatell ansvarar endast för fel som påtalas inom ett år från leveransdagen.

11.5 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Bagatell ansvarar för skall kunden ersätta Bagatell enligt Bagatells vid var tid gällande prislista

11.6 Bagatells ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Bagatell med anledning av fel.

12. Ansvarsbegränsning

12.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Bagatell enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

12.2 Bagatells ansvar omfattar endast direkta förluster. Bagatells ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som Bagatell inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han/hon/hen inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

13. Överlåtelse av avtalet

13.1 Kunden äger inte rätt att överlåta sina åtaganden mot Bagatell utan att dessförinnan erhålla Bagatells skriftliga godkännande.

14. Tvist

14.1 Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag.

15. Personuppgifter

Bagatell är personuppgiftsansvarig för de uppgifter kunden lämnar till Bagatell. Bagatell behandlar kundens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet och för att genom marknadsföring lämna information om egna samt särskilt utvalda samarbetspartners produkter. Om du behöver ändra dina uppgifter kan du kontakta Bagatell via info@bagatell.se